از کتاب مذهب اصالت عشق جلد هفت اثر استاد علی اکبر خانجانی

۱۲۹- ای عزیز در معارف توحيدی به جستجوی توجیه و تقدیس بولهوسی های خود مباش چرا که توحید وادی توکل و رضاست پس تنبلی و بی مسئوليتی خود را به حساب خداپرستی خود مگذار که بور می شوی و رسوا! همانطور که چه بسا از دريای اين معارف آخرالزمانی فقط تحصیل علوم عاریه ای را رها كنی تا بیشتر به هوسهای حيوانی خود بپردازی. و به بهانه اینکه طبیب و شافی فقط خداست هیچ مسئوليتی در قبال سلامتی خود نداشته باشی. و به بهانه اينکه رزاق خداست تن به هیچ کاری ندهی. و به بهانه مبارزه با نژادپرستی از زير وظایف واجب زناشوئی و زندگی روزمره شانه خالی کنی.

۱۳۰- آری! در وهله نخست بازی با معارف توحيدی که در آن واحد دارای دو مفهوم متضاد متحدند بسیار آسان بنظر مي رسد و ابلیس ترغیب به این سوء استفاده می نماید ولی زنهار از بازی با دهان شیر که بناگاه بلعیده شوی همچون صيدی در جستجوی صیاد! و آنگاه گوئی که: همه اين حرفها دروغ بود و فریب خوردی!! تو با این حقایق ناب الهی قصد فریب دیگران را داشتی و بدام صید خود افتادی!