عنوان کتاب : اسمای الهی
( فلسفة تسبیح )
The Names of God
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف: رمضان ۱۳۸۹ شمسی
تعداد صفحه : ۴۰
توجه: این رساله از روی نوار صوتی پیاده شده است.

دانلود