بدانید و آگاه باشید که بنده (علی اکبر خانجانی) هیچ نماینده و وکیل و وصی یا سخنگو و واسطه ای نداشته و ندارم و لذا هر کسی تحت هر عنوانی خودش را منسوب به ما معرفی کند،کذّاب است.

منبع:کتاب مجموعه مقالات آخرالزمانی،مقاله حکمت های آخرالزمانی صفحه 9

****
مصرّانه توصیه می شود،کاملترین کتاب استاد علی اکبر خانجانی را مطالعه نمائید(بصورت کاغذی و نه بر روی صفحه مانیتور):

عنوان کتاب: نزول و عروج روح در خلق جدید آخرالزمان

(تنزیل ام الکتاب و تبیین دین واحد جھانی)
جھان شناسی، انسان شناسی، دوران شناسی ومعادشناسی شیعی

تبیین ھفت وادی سیر و سلوک روح در عرفان امامیه
(علم تأویل و تجلی ، تسبیح و تنفیس، قرآن و بیان،نسخ و مسخ، قائمیت و آدمیّت) 
شرح وتفسیری بر رسائل ام الکتاب” و “الھفت الشریف”
منسوب به امامین باقر و صادق علیهم السلام
(شناسنامه روحانی من)
برای دانلود این کتاب کلیک کنید

بدینوسیله اعلان می کنم اینجانب علی اکبر خانجانی مؤلف مجموعه آثار عرفانی، در فضای مجازی و همچنین در فضای واقعی و اجتماعی هیچ سخنگو و نماینده یا معاون و جانشین یا وصی و وکیلی ندارم. بنابراین این نوع مدعیان کذاب هستند.