عنوان کتاب : امامیه و مذهب اسماعیلیه
كندوكاوی در بنیاد فرقه های امامیه : اثنیٰ عشریه ،
باطنیه ، صباحیه ، اسماعیلیه و فرقه های صوفیه
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تقدیم به :
روح شهید شاهد دكتر علی شریعتی
تاریخ تألیف : ۱۳۸۳
تعداد صفحه: ۹۵
فهرست مطالب
مقدمه
۱ ظهور مُرتاضی مُسلّح
۲ رسول عقل و رسول قیامت
۳ یگانگی مهر و قهر : توحید معانی
۴ یگانگی صداقت و سیاست
۵ فائق آمدن بر دیالكتیك (ثنویت )
۶ نبوّت و امامت
۷ ظاهر و باطن دین
۸ نخستین تفرقه ها در صدر اسلام
۹ نخستین جامعۀ امامیه
۱۰ شیعه و سُنّی

۱۱ جدائی امامت و حكومت : سر غیبت امام
۱۲ پیدایش فرقه های امامیه
الف مُرجئه
ب جبریه و قدریه
ج شیعۀ علی (ع)
د فرقۀ غالیه (غلاة شیعه )
۱۳ ظهور تشیّع انقلابی
۱۴ ظهور اسماعیلیه
منابع تاریخی دربارۀ اسماعیلیه
ماهیت اسماعیلیه
نخستین بانیان عرفان انقلابی و انقلاب عرفانی
تاریخچه ای از نخستین داعیان اسماعیلیه
۱۵ پیدایش قرامطه
۱۶ حكومت فاطمیان
۱۷ نهضت حسن صباح :
افسانۀ فدائیان
قیامت الموت
۱۸ اسماعیلیه پس از حمله مغول
۱۹ فرقه های صوفیه و اسماعیلیه
۲۰ عرفان اسماعیلیه و ماتریالیزم
۲۱ اسلام انقلابی (ظهور مجدّد اسماعیلیۀ صبّاحی )
۲۲ معمای شجره و نژاد
۲۳ حماسۀ عشق عرفانی
كلام آخر

دانلود