عنوان کتاب : حضور و فناناپذیری
ترجمه اثری از گابریل مارسل
Presence & immortality
مترجم : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : ۱۳۷۷
تعداد صفحه: ۱۲

گابریل مارسل-یاس-رستگاری-حضور-افسانه وجود-ترجمه

دانلود