عنوان کتاب : حق الیقین
۲۰۰۰ حکمت
The right of certainty
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : ۱۳۷۲
تعداد صفحه: ۸۹
هر کسی هر جا که هست آنجا خوش است
آهو در قحط ، ماهی در دریا خوش است

دانلود