عنوان : دایرة المعارف عرفانی
Theosophical encyclopedia
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : ۱۳۸۴-۱۳۸۶

 فصل اول فلسفه آدم و حوا – خودشناسی جنسی

فصل دوم فلسفه تعلیم و تربیت – خودشناسی اخلاقی

فصل سوم فلسفه ارتباطات – خودشناسی ارتباطی

فصل چهارم فلسفه بهداشت و درمان – خودشناسی طبی

دانلود