عنوان کتاب : تأویل ترجمه فارسی دعای سحر از امام
محمد باقر علیه السلام
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : مرداد ۱۳۸۹ ه.ش

دانلود