عنوان کتاب : زندگینامه ماورای طبیعی من (نظری بر
اسفار سبعۀ زندگانیم)
My metaphysical autobiography
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : ۱۳۸۶ و
۱۳۹۳
تعداد صفحه: ۱۲۸
فهرست مطالب
مقدّمه
 دورۀ قبل از تولّد من – اجداد من
 به دنیا آمدنم- کودکی من- آغاز سیر خود در خود
 اولین شفاعت من
 آغاز مدرسه
 آغاز انقلابیگری من- آغاز سیر در خلق با خود
 هجرت به آمریکا
 بازگشت به ایران – ۱۳۶۰
 وقایع آلمان
 من و آلمانیها
 سرآغاز طبابت من
 انقلابی در دازگاره
 میعاد من در دازگاره – آغاز سیر در حق
 حشر با انبیاء و اولیاء
 چلّۀ گرسنگی
 برخی دگر از مکاشفات
 پایان دازگاره و آغاز هجرت به مشهد – هجرت از
 حق بسوی خلق
 آغاز بیماری من
 مکاشفات روحانی من در یک روستا
 طبیعتِ من
 غوّاصی من در طبیعت و مادون و ماورای آن
 رسالت عرفانی من
 من و مردم
 من و خودم
 من و خدای من
 شناخت محبت بعنوان اساس شناخت خدا
 کودکی و خدا
 صورتها و سیرتها
 چگونه از خود پاک شدم؟
 باز هم دازگاره
 چگونه شیطان را شناختم
 قیامتی دگر
 راز ارادت
 خدای من چگونه است؟
 مؤمن کیست؟
 درباره طالبان حقیقت
 آغاز ارتباط اینترنتی من
 کشف انسان
 طبیعت تنهائی
 من و پول
 من ونژاد
 من و بشریت
 خوابهای بیداری من
 گذرگاههای انسانی من
بخش دوم
 پایان سیر من در رجعت از حق در خلق
 عصر بیان و عرفان امام
 خلق جدید در آفاق و انفس
 من و آدمهای زندگیم
 سیر از خلق بسوی عرش قلب (ظهور حق از انسان )

دانلود