عنوان کتاب : عین الیقین (تفسیر عینی آیات محکمات
قرآن حکیم)
The eye witness certainty
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تالیف: ۱۳۷۶ ه .ش
تعداد صفحه: ۲۱۶
فھرست عناوین
١-سوره حمد
٢-سوره علق
٣ -سوره اخلاص – توحید
۴ -سوره تکاثر
۵ -سوره عصر
۶ -سوره القارعة
٧ -سوره ناس
٨ -سوره تین
٩ -سوره انفطار
١٠ -سوره کافرون
١١ -سوره فلق
١٢ -سوره ماعون
١٣ – سوره بقره

دانلود