عنوان کتاب : غزل هستی
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴
تعداد صفحه: ۶۳
دفتر اوّل
-۱ درد دلی با هیچکس
-۲ پرتگاه لحظات
-۳ بارش آفتاب
-۴ توت فرنگی ، زن ، زندگی ، خدا
-۵ نقاشی تاریخ توده ها

 • تولّد جاودانۀ خدا
  -۶ تولّد جاودانۀ خدا
  -۷ حضور ذهن
  -۸ فرشتۀ عشق
  -۹ رقص آفتاب
  -۱۰ تفسیر عشق
  -۱۱ مرگِ واژۀ عشق
  -۱۲ پیش بینی یک اتفاق
  -۱۳ کابوس تن – بی صبری جان
  -۱۴ آه ه … یعنی که خداا …
  -۱۵ صفیر عشق
  -۱۶ ای همپارۀ آواره
  -۱۷ نیم نگاهی از نخستین روزنه
  -۱۸ اندیشۀ عشق
  -۱۹ سرّخلقت ، سرّ عشق ، معنای انسان
  -۲۰ آنگاه ….
  -۲۱ ره توشه
  -۲۲ انبساط حضور
  -۲۳ انبساط موی
  -۲۴ انبساط نقطه
  -۲۵ حضوری انسانی
  -۲۶ سفر عشق
  -۲۷ لوح سرنوشت
  دفتر دوّم
  -۱ الماس سیاه جاودان
  -۲ وضوی دل
  -۳ میزبانی دل
  -۴ فصول جان
  -۵ آن دگر نیمۀ جان
  -۶ عشق ورزی با عشق
  -۷ سیمای شهر ما
  -۸ از پشت دیوار لحظات
  -۹ راز حیات
  -۱۰ زندانی به نام انسان
  -۱۱ خدای دو پا
  -۱۲ شیطان عاشق پیشه
  -۱۳ در جستجوی یک نگاه
  -۱۴ سه سوره
  -۱۵ نماز در هر دم
  -۱۶ ال لا شو – ال لا شو
  -۱۷ شورش اهالی کندوان
  -۱۸ شبگردی آفتاب
 • آخرین پیام عقل
  -۱۹ آخرین پیام عقل
  دفتر سوّم
  -۱ تاریخ عشق ( بر ویرانۀ لحظات )
  -۲ قاموس عشق
  -۳ پایان شب نشینی
 • دانلود