عنوان کتاب: فطرت خدا و فطرت بشر
“زمینه ای برعلم تأویل و تجلّی”
الّتی فطرالنّاس علیها”

Divinity of man
مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف: مهر ۱۳۹۴
تعداد صفحه: ۷۶

دانلود