عنوان کتاب: مادیت آدمی
The matterness of Man
مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف: ۱۳۷۶ ه.ش
تعداد صفحه: ۳۳
فهرست مطالب
١ -مادیت آدمی
٢ خدا و مادّه
٣ خود و مادّه
۴ گزارشی از آخرین وضعیّت بشر
۵ گزارشھایی از برزخ
۶ خصلتھا،سلیقه ھا و نق ھا
٧ معرفت بر معرفت نفس
٨ در وادی رضا
٩ شاھد و مشھود
١٠ مادّه و رنج
١١ مادّه و حافظه
١٢ مادّه و صورت
١٣ مادّه و قلم
١۴ واحد و کثیر

دانلود