عنوان کتاب :مذهب اصالت عشق جلد نهم
اسرار عشق قرآنی
(تأويل و تعيّن عرفانيِ محكماتِ قرآن)
Principle of pure love
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : مرداد ۱۳۹۰ تا
شهریور ۱۳۹۱
تقدیم به :
همه کسانی که تاکنون به رحمت مطلقه پروردگار یعنی
عشق ، نه گفته و یا با آن بازی و مکر و تجارت کرده و
یا برایش ناز نموده و حقوقش را پایمال کرده اند . به
این امید که این بار و در این رساله به جناب حضرت
عشق با تمام وجودشان لبیک گویند و تسلیم امرش
شوند . این کتابی برای خواندن و فهمیدن و قضاوت
کردن نیست بلکه برای عاشق شدن است : عاشق عشق!

دانلود