عنوان کتاب : معمای آزادی
The paradox of freedom
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : ۱۳۷۹ ه.ش
تعداد صفحه: ۳۰
آزادی” یک احساس است ، احساسی محض که ھر نوع
دخل وتصرفی از اندیشه و اعتقاد و قضاوت
و آرمان و فلسفه و مذھب موجب انقلاب در آن و
انحراف آن و تناسخ…

آزادی-اسارت-غرایز-آزادشدن-رهاشدن-آزادبودن-انقراض تمدن ها-احساس اسارت-حقارت-آزادی عمل-آزادی اندیشه-آزادی از گذشته-گریز از آزادی-مسئولیت آزادی-آزادی روح-نبرد با وجدان

دانلود