عنوان کتاب : معناي « بسم الله الرحمن الرحیم
( تفسیر و تأویل و تعیّّین و تأخیر و تصدیق)
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : ۱۳۸۹ ه .ش
تعداد صفحه : ۵۹

دانلود