عنوان کتاب : مهدی نامه
(دعاي غيبت و ظهور امام زمان عج)
( سباسب)
با مقدمه ای در فلسفه غیبت و ظهور
Thetestamentofmahdi
مؤلف :استاد علي اكبر خانجاني
تاریخ تألیف : شهريور ۱۳۹۱
تعداد صفحه : ۲۷
فهرست
-۱ مقدمة
-۲ ترجمه دعاي سباسب

دانلود