مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

هر که خودش را پیروی کند…

ذات قلبی-روحانی هر کسی در نقطه مقابل و ضدیت با ذات ذهنی-مادی او قرار دارد.

به بیان دیگر ظاهر و باطن و اول و آخر هویت آدمی در رابطه ای دیالکتیکی هستند و راز تقوا و از خودگذشتگی هم بر همین سرّ وجودی نهفته است که آدمی حق ندارد از خود مادی-ذهنی-ارادی خود پیروی کند ،اگر طالب حق وجود و سیر الی الله در خویشتن است.

واینست که قرآن می فرماید هر که خودش را پیروی کند مرید شیطان می شود و شیطان هم ضد انسان است.

یعنی هر که مرید خود شود،عاقبت ضد خود می شود و در آخرت در دوزخ نابودی است.

برگرفته از کتاب : فطرت خدا و فطرت بشر،صفحه15،بند83،اثر استاد علی اکبر خانجانی