عنوان کتاب : هستی بایستی
Ought to be
مؤلف : استاد علی اکبر خانجانی
تاریخ تألیف : ۱۳۸۰
تعداد صفحه: ۷۵
چگونه انسان همانست که باید باشد
خودشناسی عرفانی من
« حق آمدوباطل رفت .باطل قرار بود که برود »
خداوند
تقدیم به خود خودم
تا ظن نبرم که خود پرستی پستم من عاشقِ بر
هر آنچه هستم ، هستم
… و آنگاه که دیگر نیست کسی …

ظهورآدم-بهترین انسان-هستم آنچه هستم-انسان کامل-ایثار-کاملترین-تنهایی کامل-دلیرترین انسان-صاحب علم کتاب-اراده به فهمیدن-بی رحم ترین دوست-ناممکن ترین معانی-شریف ترین انسانها-نوشته های زنده-بهشت زناشویی-خانه خدا-رشد دهنده-چراغ-صادقترین-نور جمال-منتقم

دانلود