مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

شرک به زبان ساده

هر که به دنبال رزق دنیوی خود می دود تا با حرص و شتاب به معیشت و ریاست و قدرت بیشتری برسد مشرک است زیرا برای رزق خدا شریک قائل شده است و به رزق الهی خود راضی نبوده است.