مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

شیطان انسی (خناس) و شیطان آریل ( آنتن)

و یکی از لطیف ترین و رایج ترین قلمروھای ابتلای مردم به این شیاطین انسی، عرصه بازی و لعب و لھو و طنز و ھجو و مسخرگیھا و شوخی با باورھا و معارف دینی و عرفانی است. و بعد از آن عرصه سیاست و قدرت است و سپس عرصه نژاد و سلطه جوئیھای نژادی خاصه زناشوئی!