مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

ابلیس شناسی

999مرتبه از معرفت نفس،ابلیس شناسی است ابلیس شناسی به معنای عدم شناسی،یعنی کسی تا عدمیت خود را نشناسد و نیابد،هویت خود را نیافته،یعنی هو را نیافته و تا کسی هو را نیابد الله را نیافته و به الله که خدای عرصه خلقت است نمی رسد. منبع:کتاب اسمای الهی،صفحه 30،اثر استاد علی اکبر خانجانی

قیامت نامه

بنابراین به عزیزان خواننده توصیه می کنیم که این کتاب را ھمواره، ھمچون ذکری عرفانی پیش روی خود داشته باشند و از مطالعه ھزارباره آن نیز اباء نداشته باشند. ھمانطور که این کتاب برای خود بنده جامع و اکمل ذکر و یقین و خودشناسی و خداشناسی و مردم شناسی را به ھمراه داشته است.و نکته آخر اینکه ھر که وجھی از واژگونی خود را در این کتاب دید و تصدیق کرد برمقعد صدق و عدل وجود قرار گرفته است و این سرآغاز قیامت نفس است و نجات و رستگاری. و بدان که تا زمانی که برمقعد صدق و عدل وجود قرار نگیریم قادر نخواھیم بود که از یاران ناجی موعود باشیم. پس این کتاب قدرتمندترین یار برای رسیدن به مقام یاری امام زمان (عج) است.

شیطان انسی (خناس) و شیطان آریل ( آنتن)

و یکی از لطیف ترین و رایج ترین قلمروھای ابتلای مردم به این شیاطین انسی، عرصه بازی و لعب و لھو و طنز و ھجو و مسخرگیھا و شوخی با باورھا و معارف دینی و عرفانی است. و بعد از آن عرصه سیاست و قدرت است و سپس عرصه نژاد و سلطه جوئیھای نژادی خاصه زناشوئی!