مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

معرفی شیعه حقیقی و کامل:

282-پس بدان که مذهب امامیه،مذهب امکان هر محالی است منتهی نه به سحر و جادو که به علم و ایمان و جهاد و عرفان! و شیعه حقیقی و کامل همان انسان کامل است که خداوند بدست و اراده اش هر محالی را ممکن می فرماید،زیرا شیعه محل ظهور اسرار امام است زیرا ساکن ارض ملکوت است. واینست معنای رحمت مطلقه خدا در مذهب شیعه و معنای خلق جدید انسان! و ارض ملکوت کارگاه این خلقت جدید است... قسمتی از کتاب ارض ملکوت صفحه 47اثر استادعلی اکبر خانجانی