مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

اطاعت..

..کسی که همواره مسئولیت مضرّات و مخاطرات اطاعتش را در نیت خودش بر عهده ولی خود می گذارد و فقط فواید اطاعت را گردن می گیرد