مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

معرفی شیعه حقیقی و کامل:

282-پس بدان که مذهب امامیه،مذهب امکان هر محالی است منتهی نه به سحر و جادو که به علم و ایمان و جهاد و عرفان! و شیعه حقیقی و کامل همان انسان کامل است که خداوند بدست و اراده اش هر محالی را ممکن می فرماید،زیرا شیعه محل ظهور اسرار امام است زیرا ساکن ارض ملکوت است. واینست معنای رحمت مطلقه خدا در مذهب شیعه و معنای خلق جدید انسان! و ارض ملکوت کارگاه این خلقت جدید است... قسمتی از کتاب ارض ملکوت صفحه 47اثر استادعلی اکبر خانجانی

دریافت روح و نور

بدان که علاوه بر تجلی و صلوة روحی از ائمه معصومین بطور مستقیم، درك و دریافت قلبی کلامی از علیین و یاحتی لقمه ای از دستشان نیز راه ديگری از درك و دریافت روح و نور از وجودشان می باشد. همانطور که در سحرگاهی مولایم علی ع را دیدم که قرص نانی بمن داد و با خوردن لقمه ای از آن تا مدتها از فرط جوشش روح دچار سیاه مستی غیر قابل وصفی گشتم و بسياری از علانم الهی و قیامت را به عینه دیدم و...

حدیث معروف شرح انسان کامل

من َعرف نفسه فقد َعرف ربّه» این کلام معروف و مشترک محمد (ص) و علی (ع) را عمداً به اصل عربی اش آوردیم تا حقیقتی که ناگفته مانده و بلکه مسخ شده است روشن گردد . معنای لفظی این کلام چنین است : «آنکس که نفس خود را شناخت به تحقیق که ّرب خود را شناخت» این سخنی است و شاید منحصر بفرد ترین پیامی است که ھم پیامبر و ھمۀ دوازده امام آنرا تکرار کرده اند و شرح داده اند و تقریباً ھمۀ اولیاء و عرفا و متفکّرین اھل معرفت نفس در جھان اسلام به آن اقتداء کرده اند .