مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

راز مرده پرستی و ذات کفر

ما شیعیان نیز از صدر اسلام تاکنون پیرو همین سنت مرده پرستی هستیم زیرا امامان زنده را در صدر اسلام انکار کرده و تنها گذاشتیم تا غیبت آغاز شد و اینک غیبت او را می پرستیم و نه حضور و ظهورش را . مسیحیت نیز صلیب مسیح را می پرستد و نه وجودش را . یعنی او را همواره بر صلیب می خواهد . سایر مذاهب هم کمابیش همین گونه اند .