مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

لحظات از دست دادن ها

آیا دقت کرده اید آدم ها در مواقع شکست و ناکامی ها و بیماری و بلا چقدر واقعاً متین و متواضع می شوند و سیرت انسانی اشان ظهور می کند و چقدر از امراض قلبی و جنونها و ادعاها و حسد و سلطه گری و غرور را از دست می دهند؟