مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

بیماری

آنچه را که انسان بیماری مینامد(اعم از امراض تن و اعصاب و روان) حاصل بی کسی او و نداشتن دوستی مخلص است که او را محض وجودش دوست بدارد.

لحظات از دست دادن ها

آیا دقت کرده اید آدم ها در مواقع شکست و ناکامی ها و بیماری و بلا چقدر واقعاً متین و متواضع می شوند و سیرت انسانی اشان ظهور می کند و چقدر از امراض قلبی و جنونها و ادعاها و حسد و سلطه گری و غرور را از دست می دهند؟

بهداشت و درمان

آمار تصادفات جاده ای و خیابانی یکی از واضح ترین نشانه ھای این بیماری روانی است و این به دلیل نفاق اعتقادی مااست که در تبلیغات خود مؤمن ترین ملت جهانیم و در عمل و اندیشه کافرترین و دنیاپرست ترین و تکنولوژی پرست ترین جامعه ھستیم ....