مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

چرا علی اینقدر یکه و بیکس است

چون علی نور است ،آئینه تمامی باطن انسانهاست که کفر و جهل و ظلمت نفوس را برایشان عیان می سازد تا عدمیت خود را ببینند و تصدیق کنند و از آن توبه نمایند و روی به خدای احد و واحد نموده و خلقت انسانی آنها آغاز گردد