مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

تقلید:

آدمی از هر کسی بیشتر تقلید می‌‌‌‌کند، نسبت به آن کس عدوتر می‌‌‌‌شود؛ زیرا در تقليدش ناکام می‌‌‌‌گردد