مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

اصول حقوق بشر در سوره اخلاص

چھار رکن سوره توحید ھمان چھار رکن وجوداست و انسان تنھا موجود عالم ارض و کائنات است‌ که دارای وجود است، زیراخلیفه خداست یعنی جانشین وجود است . و لذا این چھار رکن ھمانا حقوق وجود است و یا حقوق وجودی بشر است و ھر سخن و منطق و فلسفه و مذھب و رفتار و عملی که این چھار رکن حقوق بشر را تضعیف یا تخدیر و تحقیر و تحمیر و تزویر و تضليل و تکفیر نماید مشرکانه است‌ و ظلم است .

کندوکاوی در ذات

-محمد(ص) می گوید که خداوند قبل از خلقت عالم در "عماء" بود. و عماء جائی بود که نه بالا داشت و نه پائین .  یعنی در بی جا بود در لامکان . یعنی نبود از منظری که آدمی وجود را می فھمد . ولی این نبودی برتر از بود ، بود .