مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

جهان های موازی

وجود انسان دروازه‌ی ورود به همه‌ی جهان‌های متعالی و غیبی است و همه‌ی این جهان‌ها در واقع طبقات و ابعاد جهان جان انسان هستند و هفت طبقه‌ی زمین و آسمان وجودند.