مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

اينهمه سخت گير و مطلق گرائی درباره ولایت علی از چه روست که درباره خود خداوند گزارش نشده است!؟ این چه سرّیست؟

آیا براستی چرا انکار و تردید نسبت به حتی يكی از فضایل و حقوق ولایت علی ع موجب خسران کل دين و ورود بر دوزخ است. اينهمه سخت گير و مطلق گرائی درباره ولایت علی از چه روست که درباره خود خداوند گزارش نشده است!؟ این چه سرّیست؟