مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

کندوکاوی در ذات

-محمد(ص) می گوید که خداوند قبل از خلقت عالم در "عماء" بود. و عماء جائی بود که نه بالا داشت و نه پائین .  یعنی در بی جا بود در لامکان . یعنی نبود از منظری که آدمی وجود را می فھمد . ولی این نبودی برتر از بود ، بود .