مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

فلسفه دروغ مصلحتی

می بینیم که براستی دروغ غیر مصلحتی وجود ندارد و ھمه دروغ ھا دارای مصلحتی برای دروغگو می باشند . بنابراین فلسفه دروغ مصلحتی چیزی جزحلال کردن دروغ نیست . درحالیکه دروغگوئی در ھمه فرھنگ ھا و مذاھب جهان ام الفساد و ملعون و مطرود است

ای فرزند آدم و حوا

بتو می گویم دروغ مگو، صدقه میدھی،  بتو می گویم مال مردم را به ناحق مخور، به مکه میروی.  بتو میگویم جبار مباش، قرآن می خوانی.  بتو می گویم خود را بشناس، شاعر می شوی. بتو میگویم اعمالت را اصلاح کن، نماز میخوانی. بتو می گویم توبه کن، دیگران را نصیحت میکنی. بتو می گویم عادل باش، با دیگران ستیزه می کنی. بتو می گویم خود پرست مباش، فاحشه می شوی. بتو می گویم تسلیم شو، استخاره می کنی،

چند دستور العمل برای بهبود رابطه زناشوئی

چیزی خانمانسوز تر از دروغ مصلحتی در رابطه زناشوئی نیست. برای تحریک غیرت و انتقام از ھمدیگر ھرگز تظاھر به فسق و خیانت نکنید که از خود عمل فسق خانمانسوزتر است. ناز و بی رغبتی در رابطه جنسی منشا اصلی اکثر بدبینی ھاست. عمل جنسی را وجه المصالحه ھیچ امری نسازید.