مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

معرفی کتاب تأویل ترجمه فارسی دعاي سحر 

این دعا عارفانه ترین و خالصانه ترین و جسورانه ترین دعائی است که در کل تاریخ بشر بر زبان آمده است که از خدا خود خدا را می خواھد و نه غیر او را .  یعنی از خدا ، خرما و پول و ریاست و سلامت و بهشت نمی خواھد بلکه جمال و جلال و نورش را می خواھد وجودش را می خواھد خود خودش را .