مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

بازی با خدا

دلبری از هنرهای ذاتی زنان است و لذا بیشترین پلیدی را در این جماعت شاهديم که عرصه پیدایش عمده عداوتها و دوزخهاست و نهایتاً زنان را به فحشاء می کشاند که اشد عذاب است. این همان بازی با عشق است : عشق بازی؟