مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

راز دهر،زمان:

در حقیقت زمان یا دهر همان دوره آفرینش جهان و انسان کامل است که چون به کمال رسید ،زمان هم به آخر رسید زیرا خداوند معرفی و آشکار گردید. همانطور که قبلا هم معنای تاریخ را مترادف ((تا-رُخ)) نمودیم یعنی زمانی که رخ حق آشکار شود.