مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

تنها راه سعادت دو جهان برای زنان از زبان حضرت فاطمه (س)

روزی گروھی از زنان عرب به خانه رسول خدا آمدند و گفتند ای رسول خدا ما عده ای زنان بیسواد و ناتوانیم و شریعت تو برای ما سخت است و امکان انجامش را نداریم پس یک امر ساده ای بما بده تا بواسطه اش رستگار شویم. رسول خدا پس از تأملی سنگین فرمودند: این را فقط فاطمه می داند به نزد او بروید و از او بخواھید. آن زنان جملگی به نزدفاطمه رفته و دوباره درخواست خود را مطرح کردند که فاطمه در پاسخ فرمود: