مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

براستی آزادی چیست؟ آزاد بودن یعنی چه ؟

آزادی برای عامه مردمان چیزی جز امکان فعالیت بی حد و حصر نیست ولی برای فرزانگان آزادی بمعنای رهائی روح از تن و اسارت ماده است. در حالیکه برای عوام آزادی بمعنای آزادی هر نوع فعالیت دلخواه در عالم ماده است جهت به تصرف درآوردن ماده.

رهایی از منیّت

آنچه که در آدمی خود نامیده می‌شود و هسته مرکزی هویّت فردی و اراده بشری اوست ، و من اوست محل تلاقی و تمرکز و اتّحاد تن و جان است یعنی کوره آتش موجودیت اوست که منیّت و امّاره گی اوست و کانون شیطنت و دوزخیّت اوست و ناریّت اوست که اراده شخصی اوست.