مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

درباره بیان (حرف زدن چیست؟ کلمات و جملات چیستند؟ )

آدمی چه مواقعی حرف میزند و از حرف زدنش چه منظور نهانی دارد؟ آنگاه که میخواهی سخن بگوئی اگر خموش بمانی چه اتفاقی در درونت رخ میدهد؟ آنگاه که نیاز به حرف زدن داری اگر هم مخاطبی نیابی با خودت در ذهن و یا حتی با زبانت سخن می گوئی و خودت را مخاطب می سازی .