مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

شرک

اگر بگوییم که خداوند هست و سائر مخلوقاتش از جمله انسان هم جدای از او هست در اینجا  آشکار دچار شرک وجودی شده ایم که اساس همه شرکهاست.