مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

دجّالی به نام انرژی درمانی

عده ای بیمار روانی و شیاد را می بینی که خود برای یک لحظه آرامش و مهار اعصاب متوسل به انواع داروهای روان گردان هستند و تشنج و انحطاط و بی روحی و هلاکت از آنها فریاد میزند ولی ادعای انتقال انرژی و روح و معنویت به مردم را دارند و دم از پرواز روح و ارتباط به عوالم ماورای طبیعی می زنند و با انجام مقادیری ادا و اطوارهای سینمائی مبالغ نجومی را از مردم بیچاره می ستانند و هرکسی هم که بر بي حاصلی این واقعه معترض شود متهم به بی لیاقتی و ناتوانی روح و عدم آمادگی دریافت انرژی می شود