مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

دنبال نخود سیاه ناجی آسمانی یا زیر زمینی نباش

((چو ایمان آورده باشید به خدا و رسولش و جهاد کرده باشید در اهلش ….. داخل می کند شما را در بهشتی که در زیرش نهرها جاریست به خانه های پاکیزه… وآن دیگری را که عاشقید ، یاری از جانب خداست که گشایش و پیروزی بسیار نزدیک به شماست…. پس یاران خدا باشید شما هم همانطور که عیسی بن مریم به حواریونش گفت که :کیست که یاری کند مرا به سوی خدا)) سوره صف

شیطان انسی (خناس) و شیطان آریل ( آنتن)

و یکی از لطیف ترین و رایج ترین قلمروھای ابتلای مردم به این شیاطین انسی، عرصه بازی و لعب و لھو و طنز و ھجو و مسخرگیھا و شوخی با باورھا و معارف دینی و عرفانی است. و بعد از آن عرصه سیاست و قدرت است و سپس عرصه نژاد و سلطه جوئیھای نژادی خاصه زناشوئی!