مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

آیا اصلاً چه لزومی به ظهور جسمانی امام است؟

۲٢١ -آخرالزمان (یوم الآخر- به تعبیر قرآن) عرصه ظهور حقایق و اسرار ھمه اصول و ارکان دین است از وجود امام زمان: حقیقت توحید و نبوت و معاد جملگی از وجود امام، آشکار می شود در حقانیت ھر آنچه که ھست و حادث می گردد.