مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

آیا اصلاً چه لزومی به ظهور جسمانی امام است؟

۲٢١ -آخرالزمان (یوم الآخر- به تعبیر قرآن) عرصه ظهور حقایق و اسرار ھمه اصول و ارکان دین است از وجود امام زمان: حقیقت توحید و نبوت و معاد جملگی از وجود امام، آشکار می شود در حقانیت ھر آنچه که ھست و حادث می گردد.

دعای سباسب دعای غیبت امام زمان (عج)

دعاي سباسب به مثابه بیانیه و مرام نامه غیبت امام مطلق است. این دعايِ سراسر تازیانه هاي قهر و غلبه و قدرت نشان می دهد که امام زمان در جایی پنهان نشده بلکه در غیبت و هیبتی الهی قرار گرفته و این شدت جلال و هیبت است که جبراً باعث غیبت اوست و خود او این اراده را کرده است و بدان متّصف شده است آن هم در اوج تنهایی و بی یاوري و طرد شدگی و محاصره توسط دشمنان و خیانت توسط دوستان.