مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

معمولی باش

حقیقت اینست که نمی دانی که اصلاً چه هستی و چه می خواهی باشی. پس هیچ باش تا ببینی که همان هستی که در آرزوهایت هم نمی گنجید: خدایگونه!