مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

ابلیس شناسی

999مرتبه از معرفت نفس،ابلیس شناسی است ابلیس شناسی به معنای عدم شناسی،یعنی کسی تا عدمیت خود را نشناسد و نیابد،هویت خود را نیافته،یعنی هو را نیافته و تا کسی هو را نیابد الله را نیافته و به الله که خدای عرصه خلقت است نمی رسد. منبع:کتاب اسمای الهی،صفحه 30،اثر استاد علی اکبر خانجانی