مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

معنای آخرالزمان خانواده:

معنای آخرالزمان در قلمرو خانواده اینست که عمر نژادپرستی بشر به سر رسیده است و مهلت خداوند درباره این شرک عظیم به پایان آمده است: "آنانکه بجای خدا،مادینگی را می پرستند و پیروی می کنند مشرکانند و پیروان شیطان"قرآن یعنی مردی که از زن فقط مادینگیش را می خواهد،بزودی مرید شیطان می شود و این شیطان به امر الهی در این دوران دیگر مجال این شرکت را به بشر نمی دهد و زن وشوهر را از قلمرو رحمت خدا،یعنی خانواده بیرون می کند و در دوزخ صنعت و مدرنیزم به غل و زنجیر می کشد و فرزندانشان را خصم جانشان می کند و اینست آخرالزمان خانواده! منبع :قسمتی از کتاب تمدن بچه ننه،بند122،اثر استاد علی اکبر خانجانی