مجموعه آثار استاد علی اکبر خانجانی

غیبت کردن

بسیاری می پندارند که از بدی ھای دیگران در غیاب آنان سخن گفتن بھرحال گناه است. اولاً بستگی دارد که این دیگران ٌمومنان ھستند که از روی جھل مرتکب اشتباھاتی شده اند و یا اینکه تبھکاران و اراذل حرفه ای ھستند . و دوم بستگی دارد به اینکه نیّت از این نقل چه باشد .